Trang chủ » Tin tức

Cách cài đặt và cấu hình Windows Server 2008 Core

Trong bản Windows Server 2008 có tùy chọn thực hiện cài đặt Windows Server Core cung cấp cho bạn tập hợp các công cụ nhỏ nhất để chạy trên Windows. 

Bạn được cung cấp một nhân và dòng lệnh để quản lý máy chủ. Đây là những cái thiết yếu cơ bản nhất cho phép cấu hình ngắn gọn Windows. Kiểu cài đặt này rất hoàn hảo đối với một trung tâm dữ liệu. 

Cài đặt:

Trong lần đầu tiên chạy cài đặt Windows Server 2008, bạn có 2 tùy chọn cài đặt là: 

Windows Server 2008 Enterprise (Full Installation) (Cài đặt đầy đủ) 
Windows Server 2008 Enterprise (Server Core Installation) (Cài đặt Server Core) 
Thực hiện theo 8 bước như trong các hình vẽ dưới đây để thực hiện cài đặt Windows Server Core. Hình 1Hình 2

 

Hình 3Hình 4Hình 5Hình 6Hình 7Hình 8

Sau khi cài đặt, cửa sổ màn hình chính xuất hiện và bạn đã sẵn sàng để đăng nhập như trong Hình I. Tên đăng nhập duy nhất là Administrator và mật khẩu để trống (Hình 9). Bạn được yêu cầu thay đổi mật khẩu và thiết lập một mật khẩu Administrator trong lần đăng nhập đầu tiên.Hình 9Hình 10

Sau khi đăng nhập (Hình 10), bạn đã sẵn sàng để cấu hình ngày, giờ và vùng thời gian. Tại dòng lệnh nhập: controltimedate.cpl và thiết lập các tùy chọn phù hợp (Hình 11). Hình 11Hình 12

Nếu bạn cần cấu hình và thay đổi các thiết lập bàn phím, hãy nhập lệnh sau: control intl.cpl (Hình 13). Hình 13

Hãy di chuyển và thay đổi tên máy chủ, tên mặc định là một nhóm các kí tự và số ngẫu nhiên. Bạn có thể xem tên máy chủ hiện tại bằng cách nhập lệnh sau: 

c:\windows\system32\hostname 

Hãy đổi tên máy chủ là ssw-svr15 bằng cách thực hiện dòng lệnh dưới đây: 
c:\windows\system32\netdom renamecomputer %computername% /NewName:ssw-svr15Hình 14

Sau khi chọn để xử lý, thao tác được thực hiện thành công. Bạn cần phải khởi động lại máy chủ bằng lệnh shutdown. Cú pháp là: 

shutdown /?

Sau khi xem lại cú pháp (Hình 14) nhập lệnh sau: shutdown /r (chuyển đổi giữa tắt và khởi động lại máy tính) /t 10 (Đợi 10 giây để tắt và khởi động lại) /c “Changed Server Name” (thêm ghi chú với độ dài tối đa là 512 kí tự). Toàn bộ cú pháp như sau: 

shutdown /r /T 10 /C "Changed Server Name"Hình 15

Bây giờ hãy cấu hình mạng để chúng ta có thể đưa máy chủ vào một miền. Để biết được bạn phải cấu hình giao diện nào, (Hình 16) hãy nhập: 

netsh interface ipv4 show interfaceHình 16

Local Area Connection có một giá trị chỉ mục của 2. Hãy tiến hành và cấu hình configure TCP/IP cho kết nối. (Hình 17) Nhập lệnh sau để thiết lập thông tin TCP/IP: 

netsh interface ipv4 set address name="2" source=static address=192.168.1.199 mask=255.255.255.0 gateway=192.168.1.1Hình 17

Thực hiện theo ví dụ sau để cấu hình DNS (Hình 18) 

netsh interface ipv4 add dnsserver name="2" address=192.168.1.1 index=1Hình 18

Nếu nhập ipconfig /all, bạn sẽ xem thêm được thông tin mới (Hình 19). Hình 19

Hãy đưa nó vào một miền! Để thực hiện chức năng này, chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh netdom.exe. (Hình 20) Cú pháp như sau: 

netdom join ssw-svr15 /domain:watchtower /userd:Administrator /passwordD:Password01 

Chú ý: Không quên khởi động lại máy chủ, sử dụng lệnh: 

shutdown /r /T 10 /C "Added to domain"
Hình 20

Bước cuối cùng, bạn đừng quên kích hoạt máy chủ (Hình 21) bằng lệnh sau: 

slmgr.vbs -ato

 

Hình 21

nguồn: QTM

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và phát triển thị trường Tân Phát
Add: Số 430 Xã Đàn,Đống Đa, Hà Nội
 Số 81 Đường Cách mạng T8, Quận 1, TPHCM
Tel:   091.666.0042