Thương hiệu
Santak (28)

Phụ kiện bộ lưu điện

Ắc quy 12V-38AH cho dòng UPS ONLINE 3C10KS_N+X

Model: 12V-38AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Còn hàng

1 tủ DCX -A12 và 20bình ắc quy 12V-38AH) - Thời gian lưu điện 40phút
Liên hệ
Bảo hành:

Ắc quy 12V-24AH cho dòng UPS ONLINE 3C3-EX 40KS

Model: 12V-24AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 1 tủ DCX -A16 và 32 bình ắc quy 12V-24AH) - Thời gian lưu điện 03phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-38AH cho dòng UPS ONLINE 3C3-EX 40KS

Model: 12V-38AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 1 tủ DCX -A16 và 32 bình ắc quy 12V-38AH) - Thời gian lưu điện08phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-65AH cho dòng UPS ONLINE 3C3-EX 40KS

Model: 12V-65AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 2tủ DCX -A16 và 32 bình ắc quy 12V-65AH - Thời gian lưu điện15phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-100AH cho dòng UPS ONLINE 3C3-EX 40KS

Model: 12V-100AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 2tủ DCX -A16 và 32 bình ắc quy 12V-100AH - Thời gian lưu điện 32 phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-120AH cho dòng UPS ONLINE 3C3-EX 40KS

Model: 12V-120AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 2tủ DCX -A16 và 32 bình ắc quy 12V-120AH - Thời gian lưu điện43phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-24AH cho dòng UPS ONLINE 3C3-EX 60KS

Model: 12V-24AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 1 tủ DCX -A16 32 bình ắc quy 12V-24AH Thời gian lưu điện
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-38AH cho dòng UPS ONLINE 3C3-EX 60KS

Model: 12V-38AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 1 tủ DCX -A16 và 32 bình ắc quy 12V-38AH) - Thời gian lưu điện 0phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-120AH cho dòng UPS ONLINE 3C3-EX 60KS

Model: 12V-120AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 2tủ DCX -A16 và 32 bình ắc quy 12V-120AH - Thời gian lưu điện 26 phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-24AH cho dòng UPS ONLINE 3C3-EX 80KS

Model: 12V-24AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 1 tủ DCX -A16 và 32 bình ắc quy 12V-24AH) - Thời gian lưu điện 0 phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-38AH cho dòng UPS ONLINE 3C3-EX 80KS

Model: 12V-38AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 1 tủ DCX -A16 và 32 bình ắc quy 12V-38AH) - Thời gian lưu điện 0 phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-120AH cho dòng UPS ONLINE 3C3-EX 30KS

Model: 12V-120AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 2tủ DCX -A16 và 32 bình ắc quy 12V-120AH - Thời gian lưu điện 1h00phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-65AH cho dòng C1KS UPS ONLINE 3C3-EX 30KS

Model: 12V-65AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 2tủ DCX -A16 và 32 bình ắc quy 12V-65AH - Thời gian lưu điện 26phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-24AH cho dòng UPS ONLINE 3C20KS_N+X

Model: 12V-24AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 1 tủ DCX -A08 và 20 bình ắc quy 12V-24AH) - Thời gian lưu điện 07 phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-38AH cho dòng UPS ONLINE 3C20KS_N+X

Model: 12V-38AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 1 tủ DCX -A12 và 20 bình ắc quy 12V-38AH - Thời gian lưu điện 14phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-65AH cho dòng UPS ONLINE 3C20KS_N+X

Model: 12V-65AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 1 tủ DCX -A20 và 20 bình ắc quy 12V-65AH - Thời gian lưu điện 27phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-100AH cho dòng UPS ONLINE 3C20KS_N+X

Model: 12V-100AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 1 tủ DCX -A20 và 20 bình ắc quy 12V-100aH - Thời gian lưu điện 47phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-120AH cho dòng UPS ONLINE 3C20KS_N+X

Model: 12V-120AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 1 tủ DCX -A20 và 20 bình ắc quy 12V-120aH - Thời gian lưu điện 1giờ02phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-65AH cho dòng UPS ONLINE 3C3-EX 20KS

Model: 12V-65AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 2tủ DCX -A16 và 32 bình ắc quy 12V-65AH - Thời gian lưu điện 43 phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-100AH cho dòng UPS ONLINE 3C3-EX 20KS

Model: 12V-100AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 2tủ DCX -A16 và 32 bình ắc quy 12V-100AH - Thời gian lưu điện 1h22 phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-120AH cho dòng UPS ONLINE 3C3-EX 20KS

Model: 12V-120AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 2tủ DCX -A16 và 32 bình ắc quy 12V-120AH - Thời gian lưu điện 1h50phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-24AH cho dòng UPS ONLINE 3C3-EX 30KS

Model: 12V-24AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 1 tủ DCX -A16 và 32 bình ắc quy 12V-24AH) - Thời gian lưu điện 08 phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-38AH cho dòng UPS ONLINE 3C3-EX 30KS

Model: 12V-38AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 1 tủ DCX -A16 và 32 bình ắc quy 12V-38AH) - Thời gian lưu điện14 phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-100AH cho dòng UPS ONLINE 3C3-EX 80KS

Model: 12V-100AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 2tủ DCX -A16 và 32 bình ắc quy 12V-100AH - Thời gian lưu điện 09 phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng