Bộ lưu điện online
Thương hiệu
Santak (21)
EATON (1)

Phụ Kiện UPS

Ắc quy 12V-24AH cho dòng C1KS

Model: 12V-24AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-24AH cho dòng UPS ONLINE 3C15KS_N+X

Model: 12V-24AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 1 tủ DCX -A08 và 20 bình ắc quy 12V-24AH) - Thời gian lưu điện 13 phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-38H cho dòng UPS ONLINE 3C15KS_N+X

Model: 12V-38AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 1 tủ DCX -A12 và 20 bình ắc quy 12V-38AH - Thời gian lưu điện 24phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-65AH cho dòng UPS ONLINE 3C15KS_N+X

Model: 12V-65AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 1 tủ DCX -A20 và 20 bình ắc quy 12V-65AH - Thời gian lưu điện 39phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-100AH cho dòng UPS ONLINE 3C15KS_N+X

Model: 12V-100AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 1 tủ DCX -A20 và 20 bình ắc quy 12V-100aH - Thời gian lưu điện 1giờ08phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-120AH cho dòng UPS ONLINE 3C15KS_N+X

Model: 12V-120AH      Mã P/N: 12V-120AH      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 1 tủ DCX -A20 và 20 bình ắc quy 12V-120aH - Thời gian lưu điện 1giờ38phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-65AH cho dòng C1KS UPS ONLINE 3C3-EX 30KS

Model: 12V-65AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 2tủ DCX -A16 và 32 bình ắc quy 12V-65AH - Thời gian lưu điện 26phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-100AH cho dòng UPS ONLINE 3C3-EX 30KS

Model: 12V-100AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 2tủ DCX -A16 và 32 bình ắc quy 12V-100AH - Thời gian lưu điện44 phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V- 65AH cho dòng C2KSUPS ONLINE 3C3-EX 60KS

Model: 12V- 65AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 2tủ DCX -A16 và 32 bình ắc quy 12V-65AH - Thời gian lưu điện 07phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-65AH cho dòng UPS ONLINE 3C3-EX 80KS

Model: 12V-65AH      Mã P/N: 12V-65AH      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 2tủ DCX -A16 và 32 bình ắc quy 12V-65AH - Thời gian lưu điện 03 phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-120AH cho dòng C2KSC6KS_N+X

Model: 12V-120AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

1 tủ DCX -A20 và 20 bình ắc quy 12V-120AH) - Thời gian lưu điện 4h10phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-100AH cho dòng C2K3

Model: 12V-100AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

1 tủ DCX -A08 và 08 bình ắc quy 12V-100AH) - Thời gian lưu điện 2h37 phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-38AH cho dòng C1KS

Model: 12V-38AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

1 tủ DCX -A04 03 bình ắc quy 12V-38AH - Thời gian lưu điện 57 phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-65AH cho dòng C1KS

Model: 12V-65AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

1 tủ DCX -A04 03 bình ắc quy 12V-65AH) - Thời gian lưu điện 2h
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-100AH cho dòng C1KS

Model: 12V-100AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

1 tủ DCX -A04 và 03 bình ắc quy 12V-100AH) - Thời gian lưu điện 2h56 phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-120AH cho dòng C1KS

Model: 12V-120AH      Mã P/N:      Thương hiệu: EATON
Nổi bật Giá

Đặt hàng

1 tủ DCX -A04 03 bình ắc quy 12V-120AH Thời gian lưu điện 3h 31 phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-24AH cho dòng C2KS

Model: 12V-24AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

1 tủ DCX -A04 và 08 bình ắc quy 12V-24AH) - Thời gian lưu điện 51 phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-38AH cho dòng C2KS

Model: 12V-38AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

1 tủ DCX -A04 và 08 bình ắc quy 12V-38AH) - Thời gian lưu điện 1h 21 phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-65AH cho dòng C2KS

Model: 12V-65AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

1 tủ DCX -A08 và 08 bình ắc quy 12V-65AH - Thời gian lưu điện 2h50phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-100AH cho dòng C2KS

Model: 12V-100AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

1 tủ DCX -A08 và 08 bình ắc quy 12V-100AH - Thời gian lưu điện 3h55 phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-120AH cho dòng C2KS

Model: 12V-120AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

1 tủ DCX -A08 và 08 bình ắc quy 12V-120AH) - Thời gian lưu điện 4h36phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-120AH cho dòng UPS ONLINE 3C3-EX 80KS

Model: 12V-120AH c      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 2tủ DCX -A16 và 32 bình ắc quy 12V-120AH - Thời gian lưu điện 18 phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng