Bộ lưu điện online
Thương hiệu
Santak (79)
EATON (1)

Phụ Kiện UPS

Ắc quy 12V-120AH cho dòng UPS ONLINE 3C3-EX 60KS

Model: 12V-120AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 2tủ DCX -A16 và 32 bình ắc quy 12V-100AH - Thời gian lưu điện 17 phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-100AH cho dòng UPS ONLINE 3C20KS_N+X

Model: 12V-100AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 1 tủ DCX -A20 và 20 bình ắc quy 12V-100aH - Thời gian lưu điện 47phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-65AH cho dòng UPS ONLINE 3C20KS_N+X

Model: 12V-65AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 1 tủ DCX -A20 và 20 bình ắc quy 12V-65AH - Thời gian lưu điện 27phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-38AH cho dòng UPS ONLINE 3C20KS_N+X

Model: 12V-38AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 1 tủ DCX -A12 và 20 bình ắc quy 12V-38AH - Thời gian lưu điện 14phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-24AH cho dòng UPS ONLINE 3C20KS_N+X

Model: 12V-24AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 1 tủ DCX -A08 và 20 bình ắc quy 12V-24AH) - Thời gian lưu điện 07 phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-120AH cho dòng UPS ONLINE 3C15KS_N+X

Model: 12V-120AH      Mã P/N: 12V-120AH      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 1 tủ DCX -A20 và 20 bình ắc quy 12V-120aH - Thời gian lưu điện 1giờ38phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-100AH cho dòng UPS ONLINE 3C15KS_N+X

Model: 12V-100AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 1 tủ DCX -A20 và 20 bình ắc quy 12V-100aH - Thời gian lưu điện 1giờ08phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-24AH cho dòng "UPS ONLINE 3C10KS_N+X "

Model: 12V-24AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

1 tủ DCX -A08 và 20 bình ắc quy 12V-24AH) - Thời gian lưu điện 22phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-120AH cho dòng C10KSE

Model: 12V-120AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

1 tủ DCX -A20 và 20 bình ắc quy 12V-120AH) - Thời gian lưu điện 2h30phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-100AH cho dòng C10KSE

Model: 12V-100AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

1 tủ DCX -A20 và 20 bình ắc quy 12V-100AH) - Thời gian lưu điện 1h57 phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-65AH cho dòng C10KSE

Model: 12V-65AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

1 tủ DCX -A20 và 20bình ắc quy 12V-65AH) - Thời gian lưu điện 1h15phú
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-120AH cho dòng UPS ONLINE 3C20KS_N+X

Model: 12V-120AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 1 tủ DCX -A20 và 20 bình ắc quy 12V-120aH - Thời gian lưu điện 1giờ02phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-24AH cho dòng UPS ONLINE 3C3-EX 20KS

Model: 12V-24AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 1 tủ DCX -A16 và 32 bình ắc quy 12V-24AH) - Thời gian lưu điện 14 phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-38AH cho dòng UPS ONLINE 3C3-EX 20KS

Model: 12V-38AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 1 tủ DCX -A16 và 32 bình ắc quy 12V-38AH) - Thời gian lưu điện 27 phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V- 65AH cho dòng C2KSUPS ONLINE 3C3-EX 60KS

Model: 12V- 65AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 2tủ DCX -A16 và 32 bình ắc quy 12V-65AH - Thời gian lưu điện 07phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-38AH cho dòng UPS ONLINE 3C3-EX 60KS

Model: 12V-38AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 1 tủ DCX -A16 và 32 bình ắc quy 12V-38AH) - Thời gian lưu điện 0phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-24AH cho dòng UPS ONLINE 3C3-EX 60KS

Model: 12V-24AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 1 tủ DCX -A16 32 bình ắc quy 12V-24AH Thời gian lưu điện
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-120AH cho dòng UPS ONLINE 3C3-EX 40KS

Model: 12V-120AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 2tủ DCX -A16 và 32 bình ắc quy 12V-120AH - Thời gian lưu điện43phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-100AH cho dòng UPS ONLINE 3C3-EX 40KS

Model: 12V-100AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 2tủ DCX -A16 và 32 bình ắc quy 12V-100AH - Thời gian lưu điện 32 phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-65AH cho dòng UPS ONLINE 3C3-EX 40KS

Model: 12V-65AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 2tủ DCX -A16 và 32 bình ắc quy 12V-65AH - Thời gian lưu điện15phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-38AH cho dòng UPS ONLINE 3C3-EX 40KS

Model: 12V-38AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 1 tủ DCX -A16 và 32 bình ắc quy 12V-38AH) - Thời gian lưu điện08phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-24AH cho dòng UPS ONLINE 3C3-EX 40KS

Model: 12V-24AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 1 tủ DCX -A16 và 32 bình ắc quy 12V-24AH) - Thời gian lưu điện 03phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-120AH cho dòng UPS ONLINE 3C3-EX 30KS

Model: 12V-120AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 2tủ DCX -A16 và 32 bình ắc quy 12V-120AH - Thời gian lưu điện 1h00phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-65AH cho dòng UPS ONLINE 3C3-EX 20KS

Model: 12V-65AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Gồm 2tủ DCX -A16 và 32 bình ắc quy 12V-65AH - Thời gian lưu điện 43 phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-38AH cho dòng C10KSE

Model: 12V-38AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

1 tủ DCX -A12 và 20bình ắc quy 12V-38AH) - Thời gian lưu điện 40phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-24AH cho dòng C10KSE

Model: 12V-24AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

1 tủ DCX -A08 và 20 bình ắc quy 12V-24AH) - Thời gian lưu điện 22phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-24AH cho dòng C6KS_N+X

Model: 12V-24AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

1 tủ DCX -A08 và 20 bình ắc quy 12V-24AH) - Thời gian lưu điện 43phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-120AH cho dòng C2KS

Model: 12V-120AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

1 tủ DCX -A08 và 08 bình ắc quy 12V-120AH) - Thời gian lưu điện 4h36phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-100AH cho dòng C2KS

Model: 12V-100AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

1 tủ DCX -A08 và 08 bình ắc quy 12V-100AH - Thời gian lưu điện 3h55 phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-65AH cho dòng C2KS

Model: 12V-65AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

1 tủ DCX -A08 và 08 bình ắc quy 12V-65AH - Thời gian lưu điện 2h50phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-38AH cho dòng C2KS

Model: 12V-38AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

1 tủ DCX -A04 và 08 bình ắc quy 12V-38AH) - Thời gian lưu điện 1h 21 phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-24AH cho dòng C2KS

Model: 12V-24AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

1 tủ DCX -A04 và 08 bình ắc quy 12V-24AH) - Thời gian lưu điện 51 phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-120AH cho dòng C1KS

Model: 12V-120AH      Mã P/N:      Thương hiệu: EATON
Nổi bật Giá

Đặt hàng

1 tủ DCX -A04 03 bình ắc quy 12V-120AH Thời gian lưu điện 3h 31 phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-100AH cho dòng C1KS

Model: 12V-100AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

1 tủ DCX -A04 và 03 bình ắc quy 12V-100AH) - Thời gian lưu điện 2h56 phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-65AH cho dòng C1KS

Model: 12V-65AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

1 tủ DCX -A04 03 bình ắc quy 12V-65AH) - Thời gian lưu điện 2h
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-38AH cho dòng C1KS

Model: 12V-38AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

1 tủ DCX -A04 03 bình ắc quy 12V-38AH - Thời gian lưu điện 57 phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-38AH cho dòng C6KS_N+X

Model: 12V-38AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

1 tủ DCX -A12 và 20bình ắc quy 12V-38AH) - Thời gian lưu điện 1h10phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-65AH cho dòng C6KS_N+X

Model: 12V-65AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

1 tủ DCX -A20 và 20bình ắc quy 12V-65AH) - Thời gian lưu điện 2h30phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-100AH cho dòng C6KS_N+X

Model: 12V-100AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

1 tủ DCX -A20 và 20 bình ắc quy 12V-100AH) - Thời gian lưu điện 3h29 phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-120AH cho dòng C6KSE

Model: 12V-120AH      Mã P/N: 12V-120AH      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

1 tủ DCX -A20 và 20 bình ắc quy 12V-120AH) - Thời gian lưu điện 4h10phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-100AH cho dòng C6KSE

Model: 12V-100AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

1 tủ DCX -A20 và 20 bình ắc quy 12V-100AH) - Thời gian lưu điện 3h29 phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-65AH cho dòng C6KSE

Model: 12V-65AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

1 tủ DCX -A20 và 20bình ắc quy 12V-65AH) - Thời gian lưu điện 2h30phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-38AH cho dòng C6KSE

Model: 12V-38AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

1 tủ DCX -A12 và 20bình ắc quy 12V-38AH) - Thời gian lưu điện 1h10phút :
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-120AH cho dòng C10KS_N+X

Model: 12V-120AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

1 tủ DCX -A20 20 bình ắc quy 12V-120AH Thời gian lưu điện 2h30phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-100AH cho dòng C10KS_N+X

Model: 12V-100AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

1 tủ DCX -A20 và 20 bình ắc quy 12V-100AH) - Thời gian lưu điện 1h57 phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-65AH cho dòng C10KS_N+X

Model: 12V-65AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

1 tủ DCX -A20 và 20bình ắc quy 12V-65AH) - Thời gian lưu điện 1h15phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-38AH cho dòng C10KS_N+X

Model: 12V-38AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

1 tủ DCX -A12 và 20bình ắc quy 12V-38AH) - Thời gian lưu điện 40phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-24AH cho dòng C10KS_N+X

Model: 12V-24AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

1 tủ DCX -A08 và 20 bình ắc quy 12V-24AH) - Thời gian lưu điện 22phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-120AH cho dòng C2KSC6KS_N+X

Model: 12V-120AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

1 tủ DCX -A20 và 20 bình ắc quy 12V-120AH) - Thời gian lưu điện 4h10phút
Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng

Ắc quy 12V-24AH cho dòng C1KS

Model: 12V-24AH      Mã P/N:      Thương hiệu: Santak
Nổi bật Giá

Đặt hàng

Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng